Impresos

 
WORD
PDF
Sol·licitud de bestreta
Fitxa de tercer / proveïdor
Model de sol·licitud de factura  
Document d'opció de cobrament de l'habilitació
Model de liquidació de l'habilitació  
Rebut de pagament de cursos, conferències i similars
 Petició de pagaments a l'estranger  

 

 
EXCEL
Indemnitzacions per raó de servei
Previsió de despeses de viatge
Rebut d'imports suplerts