Secció de pressupost

Són funcions d’aquesta secció col·laborar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost. Informar sobre les propostes de modificació pressupostària, tramitar-les i executar-les. Elaborar el compte de liquidació del pressupost i confeccionar els estats economicofinancers.

Àrea de control de pressupost

Fiscalització i control de les modificacions pressupostàries i confecció dels estats economicofinancers.

Responsable

  • M. Antonia Barceló Durán, cap de negociat, telèfon: 971 25 95 65

Àrea de rendiment de comptes

Elaboració del compte de la liquidació del pressupost. Elaboració de la memòria econòmica de la Universitat.

Responsables

  • Maria Gayà Janer, responsable d’àrea, telèfon: 971 17 32 84
  • Francisca Mulet Abrines, telèfon: 971 17 23 27

La cap de secció és la senyora Isabel Adrover Ballester, telèfon: 971 17 34 30