Secció de Tresoreria i ingressos

Són funcions d’aquesta secció la gestió de la tresoreria de la Universitat i el control dels ingressos i dels pagaments, com també els tràmits de gestió i control dels comptes bancaris de la Universitat.

Aquesta secció es divideix en dues àrees:

Àrea d’ingressos

Fiscalització, control i gestió dels documents susceptibles de produir drets de contingut econòmic. Emissió i registre de factures emeses per la Universitat. Seguiment i control de l’execució del pressupost d’ingressos.

Responsables:

  • Carmen Prados López, responsable d’àrea, telèfon: 971 17 28 71
  • Esther Vela Pérez, cap de negociat, telèfon: 971 17 28 56
  • Elena Berenguer Pujol, cap de negociat, telèfon: 971 17 34 29

Àrea de tresoreria

Fiscalització, control i gestió dels documents comptables susceptibles de produir pagaments. Elaboració de transferències bancàries. Gestió i control dels comptes a entitats bancàries. Procediment, gestió i control de les operacions no pressupostàries. Alta i control dels comptes dels habilitats pagadors. Gestió i control dels avals. Gestió de despeses de capítol 3. Arxiu.

Responsables:

  • María Isabel Montoro Rodrigo, responsable d’àrea, telèfon: 971 17 34 24
  • Joan Rayó González, cap de negociat, telèfon: 971 17 29 20
  • Margalida Carbonell Fons, cap de negociat, telèfon: 971 17 28 63
  • Manuel Gómez Jaume, cap de negociat, telèfon: 971 17 34 20