Carta de Serveis i de compromís

     

Compromís del Servei de Pressupost i Tresoreria amb la qualitat

El Servei de Pressupost i Tresoreria (SPT) vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es realitzin en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la seva gestió.
 • Assegurar l’orientació a l’usuari i ser un servei de referència que actuï com a model davant la resta d’unitats.
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

El cap del SPT considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones del SPT. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.

 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei de Pressupost i Tresoreria
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Campus universitari. Edifici Son Lledó
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • jm.mellado@uib.es
  • Telèfon: 971 17 28 03
  • Fax: 971 17 28 69
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 9 a les 14 h
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

El Servei de Pressupost i Tresoreria té com a funcions principals la gestió del pressupost i de la tresoreria, com també la liquidació i el rendiment dels comptes de la Universitat

Visió

El Servei de Pressupost i Tresoreria pretén convertir-se en un servei en què l’eficàcia i l’eficiència siguin els trets distintius, i oferir uns serveis de qualitat, orientats a l’usuari, en un marc de millora contínua.

Valors 

 • Professionalitat. Es manifesta en l’orientació cap al client, el sentit de responsabilitat i l’eficàcia.
 • Sentit d’equip. Col·laborant en la consecució dels objectius comuns del nostre servei. Es manifesta en la cooperació, i a saber escoltar i treballar en equip.
 • Compromís. Es manifesta en:
  • el compromís cap a la UIB (lleialtat i compromís envers la consecució de la missió de la UIB).
  • També és convenient que es doni un compromís social (respecte, tolerància i cortesia).
 • Innovació i millora contínua. Es necessita la innovació, la creativitat, la capacitat d’aprenentatge i l’adaptació al canvi.

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

El Servei de Pressupost i Tresoreria es divideix en dues seccions diferenciades, que són:

 1. Secció de Pressupost
  1. Àrea de Control de Pressupost
  2. Àrea de Rendiment de Comptes
 2. Secció de Tresoreria
  1. Àrea d’Ingressos
  2. Àrea de Pagaments

Els principals serveis que es presten són els següents:

Secció de Pressupost

 • Col·laborar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la Universitat.
 • Obertura i tancament del pressupost en els terminis legalment establerts
 • Fiscalització, control i tràmit de les modificacions pressupostàries.
 • Elaborar i proporcionar la informació comptable als òrgans de govern i de control de la Universitat, i a altres òrgans o entitats externes (CAIB, INE, MEC, CRUE...).
 • Donar suport en l’execució del pressupost de despeses a les àrees descentralitzades.
 • Donar suport en la justificació de projectes de recerca i altres projectes d’inversió immaterial.
 • Elaboració del compte de liquidació del pressupost.
 • Elaboració de la memòria econòmica de la Universitat.

Fitxes de descripció de les prestacions

Secció de Tresoreria

 • Planificar la tresoreria i la gestió dels pagaments (proveïdors, nòmina, imposts, etc.).
 • Gestió i pagament de les bestretes (habilitació, despeses diverses, nòmina).
 • Assessorar i informar de les matèries de la nostra competència als usuaris de les àrees descentralitzades de despeses.
 • Informar els proveïdors (llistats de pagaments realitzats, situació de les transferències, etc.).
 • Obertura, justificació i tancament dels comptes dels habilitats pagadors de la UIB (dins CTB).
 • Fiscalització, comptabilització i control de l’execució d’ingressos (pressupostaris, no pressupostaris i devolucions d’ingressos).
 • Emissió i comptabilització de les factures oficials (clients i concessionaris).
 • Elaboració i subministrament d’informació econòmica.
 • Fiscalització i comptabilització dels ingressos per preus públics de l’educació superior (matrícula oficial) i altres preus públics per la prestació de serveis acadèmics.
 • Fiscalització i comptabilització dels ingressos per cursos no oficials de la UIB (formació permanent, reciclatge, etc.).
 • Obertura, seguiment i tancament dels comptes bancaris d’ingressos de titularitat de la UIB.

Fitxes de descripció de les prestacions

 

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Pressupost i Tresoreria té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol dels canals següents:
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
  • Mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei.

4. Mesures d’esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el cap del Servei, assumeix la responsabilitat d’informar a l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014