Funcions i objectius

El Servei de Pressupost i Tresoreria és un servei general adscrit a la Gerència de la Universitat. Té com a funció principal la gestió integral del pressupost i de la tresoreria general de la Universitat.

Té com a objectius generals:

  • Col·laborar amb la Gerència en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost.
  • Informar sobre les propostes de modificació pressupostària, tramitar-les i executar-les.
  • Elaborar el compte de liquidació del pressupost i de la memòria econòmica de la UIB.
  • Controlar tots els ingressos i els pagaments que es realitzen a la UIB.
  • Gestionar i controlar els comptes bancaris de la UIB.
  • Contribuir a l’elaboració i la difusió d’informació comptable.