Secció de pressupost

Són funcions d’aquesta secció col·laborar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost. Informar sobre les propostes de modificació pressupostària, tramitar-les i executar-les. Elaborar el compte de liquidació del pressupost i confeccionar els estats economicofinancers. Gestionar i controlar el programa de projectes i convenis (PIC) per a la comptabilitat analítica.

Aquesta secció es divideix en dues àrees: 

Àrea de control de pressupost

Fiscalització i control de les modificacions pressupostàries i confecció dels estats economicofinancers.
Responsable: M. Antònia Barceló Duran, responsable d’àrea, telèfon: 971 25 95 65

Àrea de rendiment de comptes

Elaboració del compte de la liquidació del pressupost. Elaboració de la memòria econòmica de la Universitat.
Responsables: Maria del Carme Picó Segura, responsable d’àrea, telèfon: 971 17 32 84
Francesca Mulet Abrines, cap de negociat, telèfon: 971 17 23 27

 La cap de secció és la senyora Isabel Adrover Ballester, telèfon: 971 17 34 30